درباره ما

رنگالری وبسایتی است که به صورت مشارکتی و مستقل توسط اعضا و کنشگران جامعه LGBTQ+ ایرانی تأسیس و اداره می‌شود و مطالبی را با موضوعات متنوع (مقاله، گزارش، مصاحبه، نقد، ادبیات و هنر) برای دسترسی اعضای این جامعه تهیه و منتشر می‌کند.